• Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Home&Yard 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez PASALI.PL Paweł Sałbut, ul. Ochocka 2AC/3, 02-495 Warszawa, NIP: 522-314-10-07, Regon: 381759155, za pośrednictwem Sklepu Internetowego „Home&Yard” (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).  

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@homeandyard.pl

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca - PASALI.PL Paweł Sałbut, ul. Ochocka2AC/3, 02-495 Warszawa, NIP: 522-314-10-07, Regon: 381759155, e-mail: kontakt@homeandyard.pl
 2. Czas realizacji zamówienia - czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. 
 3. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
 4. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu; 
 5. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta; 
 6. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym. 
 7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 459 ze zm.); 
 9. Konsument - osoba fizyczna dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 10. Konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego homeandyard.pl, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta, w tym informacje adresowe oraz historia zamówień, dająca możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta, do korzystania którego niezbędne jest zarejestrowanie się w Sklepie Internetowym oraz ustanowienie unikatowego loginu i hasła. 
 11. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Kupującego; 
 12. Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument; 
 13. Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie; 
 14. Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Blue Media (Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000320590, NIP 5851351185, REGON 191781561, kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości).; 
 15. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego homeandyard.pl
 16. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod homeandyard.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet; 
 17. Sprzedawca (Usługodawca) – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 
 18. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 
 19. Towar – produkty zamieszczone w Sklepie internetowym. 
 20. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Internetowego Sklepu; 
 21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683); 
 22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 r., poz. 1219) 
 23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 
§2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem homeandyard.pl,  
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta klienta w ramach Sklepu Internetowego; 
  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego 
  c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem ustępu 3, to oprogramowanie w celu korzystania z plików pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpg, jpeg, gif, avi, mov. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:  
  a) Internet Explorer w wersji 11.0, Google Chrome w wersji 6.5, MozillaFirefoxw wersji 55.0, Opera w wersji 50.0 lub Safari w wersji 11.0 lub nowszych; 
  b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli, 
  c) akceptująca plików typu „cookies”, 
  d) łącze internetowe o minimalnej przepustowości 1Mb/s, 
  e) posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. 
  Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.  
 5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.  
 6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 
 8. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw. Zmiana nastąpi bez uszczerbku dla zamówień już złożonych przez Klienta. 
§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Sprzedaż Towaru w ramach Sklepu Internetowego stawowi sprzedaż detaliczną. Zabroniona jest dalsza odsprzedaż zakupionego Towaru. 
 2. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. 
 3. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. 
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło. 
 5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży, tj. imię, nazwisko, adres, adres do doręczeń, numer telefonu, adres skrzynki mailowej. 
 6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:  
  a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

  b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego, 
  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię osób trzecich. 
  d) dopuszcza się dalszej odsprzedaży zakupionego Towaru. 
 7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu Internetowego. 
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 
 9. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
  b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
  c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy; 
  d) korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 
  e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a także zasadami współżycia społecznego. 
 10. Jeżeli Klient zarejestrował się w Sklepie internetowym, nie wolno mu wówczas przekazywać hasła osobom trzecim. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie. 
 11. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować wszelkie i właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca zaleca unikanie korzystania ze Sklepu Internetowego przy użyciu nieznanych komputerów osobistych oraz zaleca unikanie zapisywania Hasła w przeglądarce internetowej. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła. 
§4 Zamówienia
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. 
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "Dodaj do koszyka" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w „koszyku” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Finalizacja zamówienia”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. 
 4. W przypadku zamiaru nabycia większej ilości tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transakcji, jeżeli jej realizacja jest niemożliwa z powodu ograniczeń ilościowych danego Towaru. O ograniczeniach ilościowych nabycia tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Kupujący zostanie poinformowany poprzez wskazany przez siebie adres mailowy niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.  
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Finalizacja zamówienia” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 
  a) przedmiotu Zamówienia, 
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 
  c) wybranej metody płatności, 
  d) wybranego sposobu dostawy, 
  e) czasu dostawy. 
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Finalizacja zamówienia”. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy Towarów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Kupującego. 
 8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. 
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 
 10. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 8 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.  
 11. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.  
 12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. 
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i o treści zgodnej z Regulaminem. 
§5 Dostawa
 1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego. 
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową oraz kurierską. 
 4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem – odpowiedzialność za to ponosi Klient. 
 5. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. 
 6. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.  
 7. Termin realizacji dostawy, z racji dużej różnorodności Towarów, wynosi od 1 do 90 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania środków na koncie Sklepu Internetowego uiszczonych przez Klienta w wysokości zgodnej z dokonanym przez niego Zamówieniem. 
 8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma obowiązek żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. 
 9. Sprzedawca pośrednictwem poczty elektronicznej wysyła fakturę wystawioną na osobę kupującą bądź fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.   
§6 Ceny i metody płatności
 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. 
 2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego. 
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: 
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy - w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy; 
  b) Płatność kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) realizowana przez BlueMedia. W przypadku płatności kartą, termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji. 
  c) Przelew elektroniczny - poprzez zewnętrzny system płatności Blue Media - w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu BlueMedia o dokonaniu płatności przez Klienta. 
 4. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w § 6 ust. 3 powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane. 
 5. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 5 dni roboczych. 
 6. Zamówienia są płatne w złotówkach (PLN). 
 7. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. Informacja zostanie przekazana Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas realizacji Zamówienia. 
§7 Prawo odstąpienia od Umowy
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. 
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy bądź na adres mailowy Sprzedawcy kontakt@homeandyard.pl. 
 4. Konsument po złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, powinien wypełnić formularz zwrotu oraz podpisać fakturę korygującą. Dokumenty te Sprzedawca prześle Konsumentowi na jego adres mailowy, który podał przy składaniu zamówienia. 
 5. Wypełniony formularz zwrotu oraz podpisaną fakturę korygującą Konsument powinien dołączyć do zwracanych produktów lub przesłać w formie skanu/zdjęcia na adres mailowy Sprzedawcy kontakt@homeandyard.pl 
 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.  
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. 
 8. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 10. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu wraz z dokumentem potwierdzającym dokonany zakup, tj. Dokumentem, o którym mowa w § 5, ust. 10.  
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwracany towar musi być pełnowartościowy, tzn. w oryginalnym opakowaniu, nieotwierany oraz nieużywany przez Klienta. 
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. 
 14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, jeżeli: 
  a) odstąpienie następuje po terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, 
  b) Towar jest niepełnowartościowy, tj. niekompletny, brakuje dodatkowych elementów. 
§8 Reklamacje dotyczące Towarów
 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, niebędących Konsumentami, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). 
 2. Sklep Internetowy jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.  
 3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Konsument może kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy, tj. ul. Ochocka 2AC/3, 02-495 Warszawa. W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument winien zawrzeć imię, nazwisko, datę, kiedy towar został zakupiony, datę zauważenia wady Towaru bądź jego niezgodności z zamówieniem, opis zaistniałego problemu, przyczynę zgłaszanej reklamacji oraz określenie swoich żądań.  
 4. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Konsumentowi odpowiedzi. 
 5. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 
§9 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Sklep Internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres mailowy Sprzedawcy kontakt@homeandyard.pl
 4. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 
 5. Sklep Internetowy zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 
§10 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych. 
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie. 
 4. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 
 5. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach opisanych w ramach Polityki Prywatności dostępnej w oddzielnej zakładce w Sklepie Internetowym. 
 6. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 
 7. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, dostępnej w Sklepie Internetowym. 
§11 Postanowienia końcowe
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane pod Sąd Rejonowy w Lipsku, ul. Partyzantów 1, 27-300 Lipsko. 
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane pod Sąd Rejonowy w Lipsku, ul. Partyzantów 1, 27-300 Lipsko. 
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. 
 4. Skorzystanie ze Sklepu Internetowego równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień. 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami obowiązujących przepisów bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub ze Sklepu, a także zmianami w zakresie sposobów płatności.  
 6. O treści zmiany Regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę najpóźniej na tydzień przed jej wprowadzeniem, poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną oraz umieszczenie przez Sprzedawcę na głównej Stronie Internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Sklepu przez co najmniej tydzień.  
 7. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Sprzedawcy ani zmiana danych Sprzedawcy wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.  
 8. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy o prawach konsumenta. 
 9. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 
 10. Wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego są i pozostaną wyłączną własnością Sprzedawcy lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia sklepu lub danego właściciela praw własności intelektualnej.