• Odbiór zużytego sprzętu AGD

Jeśli chcesz skorzystać z odbioru zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego:
Prosimy o przesłanie informacji o chęci skorzystania z odbioru zużytego sprzętu poprzez wiadomość e-mail na adres reklamacje@homeandyard.pl – dzięki temu pomożesz nam się przygotować na transport.

Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu realizujemy za pomocą zewnętrznych firm zajmujących się utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pamiętaj, że transport zakupionego sprzętu zrealizowany będzie przez 1 osobę pod budynek. W takim przypadku, zużyty sprzęt odbierany będzie z tego samego miejsca.

Zobacz, gdzie znajdują się punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Polski:
Lista punktów zbierania zużytego sprzętu

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*: 
Dostarczając sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

* Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688):
  1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.